JP Football - шаблон joomla Окна

TÓM TẮT

Kết quả đã lựa chọn được 6 test:  Nằm ngữa gập bụng 30 giây(lần); Nằm sấp chống đẩy (lần); Bật xa tại chỗ(cm); Chạy 30 m xuất phát cao(giây); Chạy con thoi 4 X10 m (giây); Chạy tùy sức 5 phút(m) để đánh giá trình độ thể lực cho học sinh THPT thành phố Hà Tĩnh

Trình trạng thể lực của học sinh Trung học phổ thông thành phố Hà Tĩnh đạt loại tốt chiếm tỷ lệ thấp, nhiều học sinh chưa đạt yêu cầu, tố chất sức bền còn yếu.

Từ khoá: Thể lực, học sinh, trung học phổ thông Thành phố Hà Tĩnh

ABSTRACT

               The results have selected 6 tests: Lying abdomen 30 seconds (times); Prone anti-push (times); Turn on the spot (cm); Running 30 m high starting (seconds); Shuttle shuttle 4 X10 m (seconds); Run for 5 minutes (m) to assess the fitness level for high school students in Ha Tinh city the physical condition of high school students in Ha Tinh city has achieved a good rate with low rate, many students have not met the requirements, and the strength is still weak.

            Keywords:    Fitness, students, high school Ha Tinh City

1. Đặt vấn đề

            Giáo dục Thể chất trong nhà trường phổ thông hết sức quan trọng. Mục đích GDTC là : Bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những người phát triển toàn diện, có sức khoẻ dồi dào, thể chất cường tráng, có dũng khí kiên cường để kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng một cách đắc lực và sống một cuộc sống vui tươi lành mạnh.

Để đạt được mục tiêu của GDTC cho học sinh, trước tiên cần phải đánh giá đúng thực trạng thể chất học sinh theo độ tuổi, theo cấp học trong những giai đoạn cụ thể. Đánh giá đúng trình độ thể lực của học sinh là cơ sở để giáo viên điều khiển, điều chỉnh quá trình dạy học.

Vì vậy, việc đánh giá chính xác về thực trạng thể lực học sinh THPT hiện nay trong đó có học sinh các trường THPH Thành phố Hà Tĩnh là hết sức cần thiết và cấp bách.

2. Thực trạng trình độ thể lực của học sinh THPT thành phô Hà Tĩnh

Khi tiến hành kiểm tra thực trạng trình độ thể lực cho 720 học sinh tại 4 trường trung học phổ thông thành phố Hà Tĩnh(THPT Phan Đình Phùng, THPT năng khiếu Hà Tĩnh, THPT Thành Sen, THPT tại trường đại học Hà Tĩnh) gồm 360  học sinh nam và 360 học sinh nữ, trong mỗi khoá học là 120 học sinh nam và 120 học  sinh nữ. Đồng thời tiến hành so sánh kết quả kiểm tra vơí tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh,  sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008). Kết quả cụ thể đuợc trình bày ở bảng 1 và  bảng 2

Bảng 1: Trình độ thể lực của học sinh nam THPT Thành phố Hà Tĩnh

 

 

TT

 

Chỉ tiêu

Lớp 10

Lớp11

Lớp 12

( n=120)

( n=120)

( n=120)

± δ

± δ

± δ

1

Nằm ngữa gập bụng 30 giây(lần)

13.15   ± 1.48

15.35 ± 1.45

17.16 ±1.46

2

Nằm sấp chống đẩy (lần)

14.08 ± 1.34

15.56 ± 1.35

17.40 ±1.36

3

Bật xa tại chỗ(cm)

203.18 ± 22.10

206.35 ± 22.15

215.54 ±22.25

4

Chạy 30 m xuất phát cao(giây)

5.65 ± 0.47

4.96 ± 0.45

4.89±0.48

5

Chạy con thoi 4 x 10 m (giây)

12.05 ± 1.41

11.94 ± 1.44

11.85 ±1.45

6

Chạy tùy sức 5 phút(m)

931.69 ±   105.10

980.45 ±106.35

996.76± 108.36

 

Bảng 2: Trình độ thể lực của học sinh nữ THPT Thành phô Hà Tĩnh

 

 

TT

 

Chỉ tiêu

Lớp 10

Lớp11

Lớp 12

( n=120)

( n=120)

( n=120)

± δ

± δ

± δ

1

Nằm ngữa gập bụng 30 giây(lần)

12.95 ± 1.45

15.01 ± 1.43

16.15 ± 1.44

2

Nằm sấp chống đẩy (lần)

10.08 ± 1.14

11.15 ± 1.10

12.13 ± 1.17

3

Bật xa tại chỗ(cm)

151.36± 18.45

159.89 ± 18.77

165 ±  18.68

4

Chạy 30 m xuất phát cao(giây)

6.10 ± 0.52

6.00 ± 0.50

5.91 ± 0.54

5

Chạy con thoi 4 x 10 m (giây)

12.66 ± 1.31

12.45 ± 1.33

12.30 ± 1.30

6

Chạy tùy sức 5 phút(m)

831.56 ± 85.19

870.26± 83.10

885.75 ± 82.18

 

Kết quả ở bảng 1 và  bảng 2 cho thây:

Thành tích trung bình ở tất cả các test đều tăng dần từ lớp 10 cho đến lớp 12. Thành tích trung bình các test của học sinh nam tốt hơn nữ. Thành tích trung bình của test bật xa tại chỗ của nam tốt hơn ở nữ rất nhiều và tốt hơn so với kết quả trung bình của tiêu chuẩn. đánh giá thể lực học sinh,  sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008). Thành tích trung bình của test chạy con thoi ở cả nam và nữ điều đạt mức cao hơn tiêu chuẩn quy định. Thành tích của test chạy 30 m xuất phát cao cả nam và nữ đều đạt mức trung bình. Thành tích ở test chạy tuỳ sức 5 phút (m) cả nam và nữ đều đạt mức trung bình

3. Đánh giá thực trạng trình độ thể lực của học sinh THPH thành phố Hà Tĩnh theo tiêu chuẩn. đánh giá thể lực học sinh,  sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008).

Kết quả thực trạng trình độ thể lực của học sinh THPT thành phô Hà Tĩnh so sánh với quyết định số 53/2008/QĐ –BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá , xếp loại thể lực học sinh, sinh viên . Kết quả được trình bày ở bảng 3 và bảng 4.

Bảng 3: Kết quả kiểm tra thể lực của học sinh nam THPT thành phố Hà Tĩnh

Lớp

Kêt quả

Nằm sấp chống đẩy

Nằm ngữa gập bụng

Bật xa tại chỗ

Chạy con thoi 4x 10 m

Chạy tùy sức 5 phút

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

10

Không đạt

35

29.16

24

20

30

25

25

20.83

38

31.66

Đạt

68

56.66

71

59.16

70

58.33

65

54.16

68

56.66

Tốt

17

14.18

25

20.84

20

16.67

30

25.01

14

11.68

 

 

11

Không đạt

30

25

22

18.33

26

21.66

21

17.50

30

25

Đạt

70

58.33

74

61.66

75

62.50

73

60.83

71

59.16

Tốt

20

16.67

24

20.01

19

15.84

26

21.67

19

15.84

 

 

12

Không đạt

22

18.33

21

17.50

20

16.67

21

17.50

19

15.84

Đạt

75

62.50

76

63.33

74

61.66

77

64.16

75

62.50

Tốt

23

19.17

23

19.17

26

21.67

22

18.34

26

21.66

 

Bảng 4: Kết quả kiểm tra thể lực của học sinh nữ THPT thành phố Hà Tĩnh

 

Lớp

Kết quả

Nằm sấp chống đẩy

Nằm ngữa gập bụng

Bật xa tại chỗ

Chạy con thoi 4x10 m

Chạy tùy sức 5 phút

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

10

Không đạt

36

30

23

19.17

32

26.66

28

23.33

40

33.33

Đạt

69

57.50

74

61.66

75

62.50

70

58.33

69

57.50

Tôt

15

12.50

23

19.17

13

10.84

22

18.34

11

9.17

 

11

Không đạt

33

27.50

24

20.01

27

22.50

24

20.01

33

27.50

Đạt

71

59.16

76

63.33

77

64.16

75

62.50

74

61.66

Tôt

16

13.34

20

16.66

14

13.34

21

17.49

13

10.84

 

12

Không đạt

25

20.84

24

20

25

20.83

24

20.01

20

16.67

Đạt

77

64.16

76

63.33

75

62.50

74

61.66

76

63.33

Tôt

18

15

20

16.67

20

16.67

22

18.33.

24

20

Từ kết quả ở bảng 3 và bảng 4 cho thấy:

Thành tích ở test chạy con thoi của nam lớp 10 tốt hơn thành tích các  test khác. Về sức bền của nam lớp 10 còn kém so với tiêu chuẩn. Thành tích của nam lớp 11 tương đối đồng đều ở các test, chỉ test về sức bền còn kém.

Thành tích của nam lớp 12 thì ở testsức bền và test bật xa tại chỗ là  tốt hơn .

Thành tích của nữ cả 3 khối lớp tốt nhất là test nằm ngữa gập bụng. Khả năng sức bền cũng kém ,chỉ khối lớp 12 mới cải thiện được sức bền.

4. Kết luận

- Kết quả đã lựa chọn được 6 test:  Nằm ngữa gập bụng 30 giây(lần); Nằm sấp chống đẩy (lần); Bật xa tại chỗ(cm); Chạy 30 m xuất phát cao(giây); Chạy con thoi 4.10 m (giây); Chạy tùy sức 5 phút(m) để đánh giá trình độ thể lực cho học sinh THPT thành phố Hà Tĩnh

- Trình trạng thể lực của học sinh THPT thành phố Hà Tĩnh đạt loại tốt chiếm tỷ lệ thấp, nhiều học sinh chưa đạt yêu cầu, tố chất sức bền còn yếu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

      1. Bộ GD và ĐT ( 2008), quy định về đánh giá, xếp loại thể lực HS,SV, ban hành theo quyết định số 53/2008/QĐ- BGD ĐT ngày 18/9/2008.

2. Lê Văn Lẫm, Phạm Xuân Thành (2007) ,Giáo trình đo lường Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.

     3. Nguyễn Xuân Sinh (1999) - Thể dục dụng cụ - NXB TDTT, Hà Nội

4. Vũ Đức Thu (1988), Cơ sở khoa học – sư phạm nhằm hoàn thiện công tác GDTC trong các trường Đại học Việt Nam, Luận án tiến sỹ Giáo dục – Matxcova

5. Nguyễn Kim Xuân (2001) – Nghiên cứu đánh giá trình độ tập luyện của nữ vận động viên thể dục dụng cụ ở giai đoạn huấn luyện ban đầu (6-8 tuổi), Luận án tiến sĩ giáo dục học.

6. Viện Khoa học TDTT (2002), Kết quả nghiên cứu tiêu chuẩn thể lực chung của người Việt  Nam từ 6 – 20 tuổi.

7. Nguyễn Đức Văn (2008), Phương pháp thống kê trong TDTT, NXB TDTT, Hà Nội